رئونیوم دی سولفاید، گشایشی جدید در الکترونیک…

رئونیوم دی سولفاید بر خلاف سیلیکون و مولیبدیوم دی سولفاید امکان جذب و ارسال نور را به سادگی در ساختار سه بعدی فراهم می سازد. استفاده از “رئونیوم دی سولفاید” منجر به تولید قطعات جدید با ویژگی های منحصر بفرد