و بعد خواهید دید که همه چیزهای خوب از آنِ شما خواهد شد…

“کمتر بترسید؛ بیشتر امیدوار باشید. کمتر بخورید، بیشتر بجوید.  کمتر آه بکشید، بیشتر نفس بکشید.  کمتر متنفر باشید، بیشتر عشق بورزید. و بعد خواهید دید که همه چیزهای خوب از آنِ شما خواهد شد.”